We're sorry but Wlaunch doesn't work properly in old browsers.
Please follow instructions here http://outdatedbrowser.com.

На жаль, Wlaunch не працює належним чином в застарілих браузерах.
Перегляньте інструкції тут http://outdatedbrowser.com.

К сожалению, Wlaunch не работает должным образом в устаревших браузерах.
Смотрите инструкции здесь http://outdatedbrowser.com.

LAPKI

Договір публічної оферти

Цей Договір, в якому одна сторона LAPKI [] (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка замовляє послуги (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовник приймає умови цього Договору про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічний Договір – правочин, що регулює відносини між Виконавцем та Замовниками щодо надання послуг, зразок якого розміщений на Веб-сайті: https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence
1.2. Момент укладення Договору – момент створення Замовником запису на послугу Виконавця.
1.3. «Послуги» – Послуга або декілька Послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця: https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence
1.4. «Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence та акцептувала даний Договір.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.2. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
2.3. Договір укладається без підписання письмового примірника і має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Замовник не може запропонувати свої умови Договору.
2.4. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
2.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги, у строки визначені цим Договором.
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на надання послуг, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:
– виконувати умови даного Договору у строки та на умовах даного договору;
– надати Замовнику Послуги належної якості;
– об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence.
4.2. Виконавець має право:
– самостійно встановлювати та змінювати тарифи на послуги, що надаються відповідно до Договору.
– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
– в односторонньому порядку змінювати положення Договору та Умов надання послуг шляхом розміщення на Веб-сайті https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence.
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:
– своєчасно оплатити і отримати Замовлення у строки на умовах цього Договору;
– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence.
– прийти на запис у встановленні Договором строки;
5.2. Замовник має право:
– оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence;
– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
6.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence. в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.
6.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом: перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) готівковим методом, або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).
6.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, чи фактична передача готівкових коштів.
6.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).
6.6. Повернення коштів здійснюється відповідно до установчих документів Виконавця.
6.7. Повернення коштів за неотриманий товар/не надану послугу здійснюється у тій формі оплати, у якій була здійснена розрахункова операція, із призначенням платежу "Повернення коштів".

7. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ

7.1. Правила надання та отримання Послуг, зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://w.wlaunch.net/i/lapki/about/licence, є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору, Реквізити Виконавця.
7.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику рахунок та квитанцію про оплату Послуг.
7.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.
7.4. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Згідно з Договором Сторони не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).
8.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) згідно з Договором вважаються стихійні явища природного характеру (повені, землетруси, снігові заметілі, ожеледиця, значне зниження або підвищення температури повітря та інші природні лиха), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки тощо), дії або нормативні вимоги органів державної влади та інші обставини, що перебувають поза контролем і волею Сторін, відбулися після набрання чинності Договором, безпосередньо впливають на дії Сторін та унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором.
8.3. Час дії форс-мажору продовжує на відповідні строки виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Належним доказом факту виникнення та існування форс – мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово промисловими палатами.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Умови Договору публічно доводяться до відома всіх Замовників шляхом його оприлюднення на Сайті.
9.2. Договір набуває чинності з моменту створення запису на послугу та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за Договором.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
10.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі правовідносини, що виникають із Договору або пов’язані з ним, зокрема з чинністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ

LAPKI []
Адреса: Київ,

tel. +380673467123

Реквізити відрізняються і можуть змінюватись залежно від місцезнаходження компанії